Opleiding doktersassistent in Amsterdam ASOP
aanvang september 2021

Adres: Zekeringstraat 17 (2e etage), 1014 BM Amsterdam.

Waarom de opleiding doktersassistent in Amsterdam bij de ASOP volgen?

De ASOP is de oudste opleiding voor doktersassistenten in Nederland. De eerste diploma’s zijn al in 1947 uitgereikt. De ASOP biedt deze mbo-4 opleiding aan via de derde leerweg met het crebonummer 25473. Een opleiding volgens de derde leerweg is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen, maar kent geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. De opleiding voldoet aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie, u haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. Deze opleiding kan uitsluitend overdag gevolgd worden.

Wat is het doel van de opleiding doktersassistent ASOP?

De opleiding leidt op tot doktersassistenten (niveau 4) door het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn.

Waarom kiest men voor de opleiding doktersassistent bij de ASOP?

 • kleine, flexibele organisatie
 • tijd en aandacht voor individuele leerling
 • prettige sfeer
 • bekende naam in beroepenveld

Wat is de duur van de opleiding doktersassistent bij de ASOP?

De duur van de opleiding doktersassistent bedraagt minimaal 10 maanden en maximaal 21 maanden:

 • het theoretisch gedeelte van de opleiding doktersassistent start in september 2021 en eindigt in juni 2022;
 • de verplichte stage (= beroepspraktijkvorming = BPV) van 520 uren bij een huisarts en/of instelling moet afgerond zijn voor 30 juni 2023. Dat wil zeggen alle BPV-opdrachten moeten als voldoende zijn beoordeeld en het aantal stage-uren moet volbracht zijn.

Wat is de studiebelasting bij de opleiding doktersassistent van de ASOP

De opleiding doktersassistent heeft een studiebelasting van ± 1.323 uren. Deze zijn verdeeld over:

 • 263 contacturen op school (ca. 34 weken x 7.5 uur)
 • 540 uren voor zelfstudie (ca. 36 weken x ca 15 uur per week)
 • 520 uren stage

Welke vooropleiding moet u hebben voor de opleiding doktersassistent bij de ASOP?

Door het compacte karakter van onze opleiding doktersassistent dient de cursist in staat te zijn om in korte tijd veel informatie tot zich te nemen. Daarom geldt als minimum vooropleiding het diploma VMBO-T / MAVO-D of een vergelijkbaar niveau. Een wel of niet vergelijkbaar niveau bepaalt de ASOP na een gesprek met de kandidaat. In dit gesprek komen aan de orde; motivatie, beschikbare tijd en algemene kennis.

Het niveau van de vakken Nederlands en rekenen voor mbo 4-opleidingen is wettelijk vastgesteld op 3F. Wat Engels betreft: luisteren en lezen niveau B1, gesprekken voeren, spreken en schrijven niveau A2. Beheersing van Nederlands, Engels en rekenen is daarom noodzakelijk. Tijdens de voorlichting wordt hier nader op ingegaan.

Beroepshouding

De beroepshouding van de doktersassistent is communicatief en kritisch en wordt gekenmerkt door deskundigheid, inlevingsvermogen, doelgerichtheid, gastvrijheid en klantgerichtheid. De doktersassistent is representatief en gaat integer, zorgvuldig en respectvol om met de zorgvrager(s). Hij/zij staat kritisch ten opzichte van zijn/haar eigen beroepshouding en kan deze indien nodig aanpassen.

Waar is een doktersassistent zoal werkzaam?

 • in een huisartsenpraktijk
 • in een gezondheidscentrum
 • in een polikliniek
 • in een kliniek
 • bij een Arbodienst
 • in een laboratorium

Wat kunnen de taken van een doktersassistent zijn?

Administratieve:

 • het bedienen van de telefoon
 • baliewerkzaamheden
 • afspraken maken
 • herhalingsrecepten aanmaken per computer
 • invoeren van patiëntengegevens in de computer
 • opbergen van patiëntengegevens in dossierkast
 • controleren van verzekeringsgegevens
 • boekhouding

Medische:

 • laboratoriumwerk
 • injecties geven
 • hulp bij kleine chirurgische ingrepen
 • steriliseren van instrumenten
 • aanleggen van verbanden
 • urinecontrole
 • bloeddrukcontrole
 • voorlichting geven aan patiënten

Organisatorische:

 • afspraken spreekuur
 • bijhouden agenda
 • telefonisch spreekuur
 • telefonisch contact met patiënten
 • maken van afspraken met specialisten
 • bijhouden van de voorraden

Inrichting van de opleiding doktersassistent ASOP (wijzigingen voorbehouden)

Het beroep van doktersassistent heeft een aantal kerntaken, dit zijn kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Daaruit kan worden afgeleid welke eisen het beroep stelt. Bij elke kerntaak worden werkprocessen beschreven die iemand als startende beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren.  Een werkproces is een bundeling van beroepshandelingen; het heeft een begin en een eind en leidt tot een resultaat. Voor het goed uitvoeren van de werkprocessen heeft u bepaalde competenties nodig. De doktersassistent dient deze te beheersen/hebben. Een competentie is een combinatie van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van invloed is op een belangrijk deel van uw taak (een rol of verantwoordelijkheid).

De kerntaken zijn:
1. Triëren
2. Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg
3. Praktijkvoering
4. Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Voorbeeld kerntaak 1 met werkprocessen

Triëren
– werkproces 1:  Neemt de hulpvraag in behandeling
– werkproces 2: Verwerkt patiënt gerelateerde informatie

Een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, werkprocessen en prestatie-indicatoren kunt u vinden in het kwalificatiedossier doktersassistent: www.kwalificatiesmbo.nl (dossiernr. 25473).

De kennis en vaardigheden die u nodig heeft om deze kerntaken te kunnen uitvoeren, worden in de lessen opgedaan. Meestal tijdens een klassikale les, soms als zelfstandige opdracht. Een andere keer bereidt u samen met een aantal medestudenten een opdracht voor en presenteert het resultaat. Ook wordt de lesstof incidenteel aangeboden via e-learning.

Naast de eerder genoemde kerntaken moet u, voor het verkrijgen van uw diploma, ook voldoen aan de algemene eisen die de overheid heeft opgesteld voor de vakken Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap (LB) en rekenen.

Tijdens de lessen Nederlands, Engels en rekenen wordt er voortgeborduurd op kennis die verkregen is tijdens het basis – en voortgezet onderwijs. De lesstof wordt opgefrist en er wordt toegewerkt richting het Centraal Examen en de instellingsexamens. Om aan te sluiten op onze MBO-4 opleiding is met name voor deze vakken een acceptabel niveau noodzakelijk en een vooropleiding mavo/vmbo-T een minimale vereiste.

Om uw eigen kennis van deze vakken te toetsen, verwijzen wij u graag op voorhand naar (oefenen.facet.onl – tabblad MBO-examens). Op deze site treft u diverse oefenopgaven. Voor Nederlands 3F, Engels B1 en rekenen 3F. De resultaten van deze opgaven geven om en nabij het niveau van uw kennis met betrekking tot deze vakken weer.

Voor wat betreft het vak loopbaan en burgerschap heeft de ASOP opdrachten geformuleerd die zij haar cursisten laat uitvoeren in de vorm van huiswerkopdrachten.

Loopbaan en burgerschap gaat over het kunnen sturen van uw eigen leerproces. Leren is namelijk onmisbaar voor uw eigen ontwikkeling en ontplooiing. Verder moet u in staat zijn om zelf sturing te geven aan uw verdere loopbaan. U dient uw loopbaan in eigen hand te nemen. En het gaat tenslotte over goed burgerschap. Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat u zich een mening vormt over politieke onderwerpen, u kunt functioneren op uw werk, dat u zich kritisch kunt opstellen als consument van allerlei producten en diensten, dat u sociaal vaardig bent en dat u kunt zorgen voor uw eigen gezondheid.

Vakken die u in de lessen tegenkomt zijn o.m. anatomie, pathologie (triage), medische terminologie, omgangskunde, voorlichting, laboratorium, biometrie, instrumentenkennis, wondverzorging, medicijnkennis, rekenen, Nederlands en Engels.

Welke examens moet u afleggen voor de opleiding doktersassistent bij de ASOP?

Bij aanvang van de opleiding doktersassistent ontvangt u een jaarrooster. Hierin zijn de data van de examens opgenomen. U wordt geacht aan het gehele examen van het betreffende cursusjaar deel te nemen. Indien u niet wenst deel te nemen aan het examen, dan dient u zich schriftelijk af te melden.

Tijdens de opleiding worden een aantal proeven van bekwaamheid afgenomen. De beoordelingen van deze proeven vinden plaats aan de hand van tevoren vastgestelde succescriteria. U krijgt als deelnemer tijdens de opleiding uitleg over hoe de beoordelingen precies zullen plaatsvinden en aan welke eisen u moet voldoen. De proeven worden gespreid over het cursusjaar afgenomen, waarmee wij menen dat de studiebelasting gespreid wordt.

Welke kwalificerende proeven worden o.a. afgenomen? (wijzigingen voorbehouden)

 • triage
 • medische terminologie
 • voorlichting en advies
 • wondverzorging
 • medisch technisch handelen
 • laboratorium / biometrie
 • instrumentenkennis
 • medicijnkennis
 • BIG / WGBO
 • loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Engels
 • rekenen
 • BPV-opdrachten (inclusief de keuzedelen)

Praktisch werken

Aan het begin van de opleiding doktersassistent ontvangt de deelnemer een zogeheten BPV-map met daarin concrete informatie en doelen voor de BPV. De praktijkbiedende organisatie bepaalt de concrete werkzaamheden en handelingen van de stagiaire. De school ontvangt daarvan een verantwoording door de deelnemer in de vorm van een ingevulde BPV-map inclusief de op maat gesneden opdrachten. Gedurende de BPV wordt beoordeeld of de deelnemer de vertaalslag van de op school en middels praktijksimulatie opgedane kennis, vaardigheden en houdingsaspecten correct in de praktijk kan maken.

De verplichte beroepspraktijkvorming van 520 uren moet bij een erkend leerbedrijf volbracht worden. Veelal is dit een huisarts en/of instelling welke geregistreerd staat bij het landelijk orgaan voor o.m. de gezondheidszorg (SBB) en wordt door uzelf gezocht. Eventueel kan de ASOP u hierbij behulpzaam zijn.

Werkt u al als doktersassistent, dan kunt u werk en beroepspraktijkvorming waarschijnlijk voor een groot deel combineren. Maar voor iedereen geldt dat alle opdrachten in het BPV-boek als “behaald” dient te worden afgetekend. Indien u in uw huidige werkomgeving bepaalde opdrachten niet kunt oefenen/laten aftekenen, dan is een aanvullende stage elders verplicht.

De begeleiding tijdens de opleiding doktersassistent ASOP

Begeleiding tijdens de BPV wordt gegeven door de stage-coördinator. Zij is op dinsdag van 09.00 tot ca. 16.00 uur uur op het instituut aanwezig voor eventuele vragen en/of bij problemen (niet in de schoolvakanties).
Zij is verder altijd bereikbaar via de e-mail: asop.doktersassistent@gmail.com

Welke vrijstelling(en) kunnen evt. voor de opleiding doktersassistent (ASOP) worden verleend?

Vrijstellingen worden toegekend door de examencommissie en kunnen alleen voor de generieke vakken: Nederlands, Engels, Rekenen (CE) en Loopbaan en Burgerschap.

Een eventuele vrijstelling geeft geen recht op vermindering van het lesgeld en examengeld.

Hoe zit het met de herkansing(en) bij de opleiding doktersassistent ASOP

Deelname aan een gepland examen is verplicht. Wanneer er een onvoldoende behaald wordt of er wordt niet aan een gepland examen deelgenomen om welke reden dan ook, dan dient men zich in te schrijven voor het eerstvolgende examenmoment dat wordt aangeboden. De eerste gelegenheid voor herkansing is september 2022, de tweede en tevens laatste herkansing is in november 2022. Aan deze herkansingen zijn kosten verbonden.

Diploma

Als alle proeven en BPV-opdrachten (inclusief de keuzedelen) zijn behaald, de 520 uur stage gelopen is en alles op tijd is ingeleverd wordt het diploma Doktersassistent uitgereikt.

Wat zijn de lestijden bij de opleiding doktersassistent ASOP?

De lessen worden gegeven door de ASOP op dinsdag van 09.00 tot ± 16.30 uur. Dit zijn kennislessen en oefening in vaardigheden. De lessen worden onderbroken door de landelijk geldende schoolvakanties regio Noord.

Rooster

Bij aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers aan de opleiding doktersassistent een jaarrooster.

Welke vakanties zijn er bij de opleiding doktersassistent ASOP?

De vakanties voor de opleiding doktersassistent zijn: herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie.

Wensen of problemen?

De ASOP wil trachten rekening te houden met wensen van de cursisten door:

 • enquêteformulieren
 • een aanspreekpunt bij problemen/ideeën/klachten

Wat zijn de kosten voor de opleiding doktersassistent ASOP?

Kosten die aan de opleiding doktersassistent verbonden zijn bestaan uit het inschrijfgeld, lesgeld incl. examengeld, kosten voor materialen en boeken (de bedragen vindt u elders op deze pagina) en kosten voor eventuele herexamens. Materialen en boeken worden door de ASOP geleverd en dienen op de eerste lesdag betaald te worden.

Buiten de gangbare leermiddelen (pen, papier, ringband etc.) wordt er van de deelnemer verwacht dat hij of zij in het bezit is van een laptop of desktop en printer.

Verder dient u zich te vaccineren tegen hepatitis B. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer. U dient zich zo snel mogelijk na acceptatie te laten vaccineren.

De opleiding doktersassistent valt niet onder de Wet Studiefinanciering 18+.

Hoe kunt u zich inschrijven voor de opleiding doktersassistent ASOP?

Normaal vindt er iedere maand op school een voorlichtingsbijeenkomst plaats. U bent verplicht één van deze bijeenkomsten bij te wonen. Er is dan ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Momenteel pakken we dit iets anders aan. Als u vrijblijvend zo’n voorlichting wilt bijwonen, laat dat dan even weten per e-mail: nams.asop@gmail.com. Wij sturen u dan een linkje waarmee u heel eenvoudig online kunt inloggen met behulp van uw tablet of laptop. Op deze manier is het toch mogelijk om persoonlijk contact te leggen, alle vragen te stellen etc. Afhankelijk van het advies dat u krijgt na het volgen van deze voorlichtingsbijeenkomst ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding.

De inschrijving voor de opleiding doktersassistent (ASOP) is pas geldig als het formulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen. Indien de kosten van de opleiding betaald worden door de werkgever of een instantie dan de 2e pagina van het inschrijfformulier volledig door de hiervoor verantwoordelijke laten invullen.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden, tenzij de inschrijving geschiedt binnen bv. 10 dagen voor aanvang van de opleiding. Dan houdt de bedenktijd op bij aanvang van de opleiding. Na de bedenktijd zijn de betalingsverplichtingen van kracht. De cursist, ouder, voogd, cq werkgever/instantie verplicht zich na de bedenktijd tot betalen van het gehele cursusgeld en draagt zorg dat het verschuldigde lesgeld steeds vóór/op de in deze website en in de prospectus vermelde vervaldatum op de rekening van de ASOP is bijgeschreven.

Persoonlijke aandacht voor de cursist staat bij de ASOP hoog in het vaandel. Daarom is het aantal studieplaatsen bij de ASOP beperkt. Het aannemen van leerlingen geschiedt op volgorde van inschrijving.

De ASOP behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de opleiding binnen 14 dagen voor de eerste cursusdag te annuleren. U ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld terug. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Heeft u specifieke vragen?

Het kantoor is op maandag t/m woensdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 06-53911167 of 0252-232053.

Indien wij de telefoon niet op kunnen nemen spreekt u dan a.u.b. uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar: nams.asop@gmail.com

Opleiding doktersassistent: lesgeld en kosten materialen en boeken

Lesgeld€ 3.750,00
TE VOLDOEN:
het inschrijfgeld (deels lesgeld) binnen 3 dagen na het verstrijken van de bedenktijd
750,00
voor 15 november 2021
750,00
voor 15 januari 2022
750,00
voor 15 maart 2022
750,00
voor 15 mei 2022 750,00
Materialen en boeken:
te voldoen op de eerste lesdag
ca. 750,00