Opleiding medisch secretaresse
aanvang 16 januari 2020

Adres: Zekeringstraat 17 (2e etage), 1014 BM Amsterdam.

Waarom de opleiding medisch secretaresse volgen?

De NAMS verzorgt sinds 1973 de opleiding voor medisch secretaresse in Amsterdam en heeft in de loop der jaren in het beroepenveld naam gemaakt. Dit blijkt o.a. uit het feit dat er soms in vacatures voor medisch secretaresse de NAMS expliciet genoemd wordt.

 • Wij zijn een kleine, flexibele organisatie.
 • Hebben tijd en aandacht voor individuele leerling.
 • Er heerst een prettige sfeer.
 • Bekende naam in beroepenveld.

De opleiding is een beroepsopleiding, die op één dag in de week gedurende 10 maanden gevolgd kan worden.

Doel van de opleiding medisch secretaresse NAMS

De opleiding leidt op tot medisch secretaresse (niveau 3/4) door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn.

Studieduur en studiebelasting opleiding medisch secretaresse NAMS

De opleiding medisch secretaresse begint in januari 2020 en eindigt in december 2020. U heeft één dag in de week les gedurende 10 maanden (in juli en augustus heeft u geen les). De lessen worden gegeven op de donderdag van 09.00 tot ca. 16.00 uur. Daarnaast moet u voor zelfstudie rekenen op circa tien tot veertien uur per week.

Vooropleiding opleiding medisch secretaresse NAMS

Door het compacte karakter van onze opleiding dient de cursist in staat te zijn om in korte tijd veel informatie tot zich te nemen. Daarom geldt als minimum vooropleiding het diploma VMBO-T / MAVO of een vergelijkbaar niveau met de Engelse taal in het keuzepakket. Een wel of niet vergelijkbaar niveau bepaalt de NAMS na een gesprek met de kandidaat. In dit gesprek komen aan de orde: motivatie, beschikbare tijd en algemene kennis.

Onderwijsprogramma opleiding medisch secretaresse NAMS

Het onderwijsprogramma ziet er als volgt uit:

 • medische terminologie
 • anatomie (bouw en samenstelling van het menselijk lichaam)
 • fysiologie (leer van de normale levensverrichtingen)
 • pathologie (ziektenleer)
 • medische administratie en organisatie / omgangskunde
 • medische correspondentie Nederlands
 • medische correspondentie Engels
 • notuleren
 • toetsenbordvaardigheid
 • dictafoon
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint

Examens opleiding medisch secretaresse NAMS

Gedurende de opleiding worden Instituut examens afgenomen in alle onder het kopje Onderwijsprogramma genoemde vakken. Bij aanvang van de opleiding medisch secretaresse ontvangt u een jaarrooster en hierin zijn de data van de examens opgenomen. U wordt geacht aan het gehele examen van het betreffende cursusjaar deel te nemen. Indien u niet wenst deel te nemen aan het examen, dan dient u zich schriftelijk af te melden.

Citaat uit een evaluatieformulier van een leerling

“Ik vind de opleiding over het algemeen genomen (inhoudelijk) heel pittig maar reuze interessant. Veelzijdig. Goed te doen als je er vanaf de eerste dag goed bij blijft”.

“De sfeer op school is heel goed. We hebben heel gezellig contact met elkaar als klas. We maken met elkaar in zo’n klein jaar ook best veel mee. Er hangt een sfeer (ook bij de leerkrachten) van: “We gaan er met elkaar voor!”

Vrijstelling voor de opleiding medisch secretaresse NAMS

Vrijstellingen worden niet gegeven. U dient in alle vakken een examen af te leggen.

Herexamen opleiding medisch secretaresse NAMS

Deelname aan een gepland examen is verplicht. Wanneer er een onvoldoende behaald wordt of er wordt niet aan een gepland examen deelgenomen om welke reden dan ook, dan dient men zich in te schrijven voor het eerstvolgende examenmoment dat wordt aangeboden. De gelegenheid voor herexamen is december 2020/januari 2021. Aan herexamen(s) zijn kosten verbonden.

Diploma

Bij een voldoende resultaat wordt het gewaardeerde Instituutdiploma Medisch Secretaresse uitgereikt.

Kosten opleiding medisch secretaresse NAMS

Kosten die aan de opleiding verbonden zijn bestaan uit het inschrijfgeld, lesgeld, kosten voor materialen en boeken (de bedragen vindt u op deze website en in de prospectus) en kosten voor eventuele herexamens. Materialen en boeken worden door de NAMS geleverd en dienen op de eerste lesdag betaald te worden. Omdat u maar één dag per week naar school gaat komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering en/of OV-kaart.

Rooster opleiding medisch secretaresse NAMS

Bij aanvang van de opleiding medisch secretaresse ontvangen de deelnemers een jaarrooster.

Vakanties opleiding medisch secretaresse NAMS

De vakanties zijn de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie.

Waar is een Medisch Secretaresse zoal werkzaam?

 • in een polikliniek
 • in een kliniek
 • bij een Arbodienst
 • bij een farmaceutisch bedrijf
 • bij ziektekostenverzekeraars
 • bij een revalidatiecentrum

Opleiding medisch secretaresse: lesgeld en kosten leermiddelen januari 2020

In euro’s
Lesgeld2.625,00
TE VOLDOEN:
het inschrijfgeld (deels lesgeld) binnen 3 dagen na het verstrijken van de bedenktijd
525,00
1e termijn lesgeld voor 1 maart 2020
525,00
2e termijn lesgeld voor 1 mei 2020
525,00
3e termijn lesgeld voor 1 juli 2020

525,00
4e termijn lesgeld voor 1 september 2020

525,00
KOSTEN LEERMIDDELEN:
te betalen op de eerste lesdag
ca. 375,00

De NAMS (KvK 33 177 169) is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Op basis van deze registratie kan de NAMS scholing BTW-vrij leveren.

Algemene voorwaarden

Inschrijving

Iedere maand vindt er op school een voorlichtingsbijeenkomst plaats (de data staan vermeld onder het tabblad Voorlichtingsdagen. Tijdens deze bijeenkomst is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent niet verplicht één van deze bijeenkomsten bij te wonen, het is echter wel raadzaam.

U kunt zich voor de opleiding medisch secretaresse aanmelden door middel van het inschrijfformulier. De inschrijving is pas geldig als het formulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen. Indien de kosten van de opleiding betaald worden door de werkgever of een instantie, gelieve dan de 2e pagina van het inschrijfformulier door de hiervoor verantwoordelijke laten invullen.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden, tenzij de inschrijving geschiedt binnen bv. 10 dagen voor aanvang van de opleiding. Dan houdt de bedenktijd op bij aanvang van de opleiding. Na de bedenktijd zijn de betalingsverplichtingen van kracht De cursist, ouder, voogd, cq werkgever/instantie verplicht zich na de bedenktijd tot betalen van het gehele cursusgeld en draagt zorg dat het verschuldigde lesgeld steeds vóór/op de in deze website en in de prospectus vermelde vervaldatum op de rekening van de NAMS is bijgeschreven.

Persoonlijke aandacht voor de cursist staat bij de NAMS hoog in het vaandel. Daarom is het aantal studieplaatsen bij de NAMS beperkt. Het aannemen van leerlingen geschiedt op volgorde van inschrijving.

De NAMS behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de opleiding binnen 14 dagen voor de eerste cursusdag te annuleren. U ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld terug. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Inlichtingen opleiding medisch secretaresse NAMS

Het kantoor is van maandag t/m woensdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur  telefonisch bereikbaar op 06-53911167 of 0252-232053

Indien wij de telefoon niet op kunnen nemen spreekt u dan a.u.b. uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar: nams.asop@gmail.com

Aanvullende opleiding

Na het behalen van het diploma Medisch Secretaresse bestaat de mogelijkheid om de opleiding Doktersassistent te volgen.